Pataya Food Industries Limited

FRESH FROM
THE BEGINNING

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารที่เติบโตอย่างมั่นคงในประเทศไทย บริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 โดยมีหลักการว่าคุณภาพที่สม่ำเสมอนำมาซึ่งความสำเร็จ และด้วยความสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ อาทิเช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และ สหราชอาณาจักร พัทยา ฟู้ดได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเด่นชัดในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

ด้วยความมุ่งมั่นนี้ นำมาซึ่งการยอมรับในระดับสากล ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับอาหารทุกมื้อ ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เราภูมิใจเสนอจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข กลุ่มพัทยาฟู้ดมีความภูมิใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด เช่น นอติลุส, ซีคราวน์, มงกุฎทะเล และ รีกาลอส หรือกลุ่มสินค้าที่เรารับจ้างผลิต (OEM) ด้วยหลักการที่มุ่งหวังที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพร้อมเติมเต็มสิ่งที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม

แบรนด์ของเรา

คณะผู้บริหาร

ด้วยประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล มานานกว่า 40 ปี คณะผู้บริหารของ กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) ทุกท่านดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ที่สำคัญ คือ ยึดมั่นในคุณภาพ “เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง”

สมบูรณ์ จี้
ประธานกรรมการ - กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด

วิชัย กรณปกรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนอติลุสฟู้ด
และ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

วิชิต อะนะเทพ
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

สุดาทิพ เกียรติศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จำกัด

ปริติ เกียรติศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ - กลุ่มบริษัทนอติลุสฟู้ด

BEING AN ADMIRED BRAND

มุ่งเน้นการเจริญเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืนด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม โดยผ่านพันธมิตรทางการค้าทั่วทุกมุมโลก

EXCELLENCE

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการนำเสนอสินค้าคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภค

Passion

ทำด้วยใจ

ตั้งใจ เต็มใจ มุ่งมั่น และทุ่มเทสู่การ บรรลุเป้าหมาย และผลสำเร็จ

Eco-Friendly

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปฎิบัติตนโดยตระหนักถึงคุณค่าของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

Generous

มีความเอื้อเฟื้อ

มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีหัวใจของการให้ และช่วยเหลือ

Innovation

นวัตกรรมล้ำหน้า

กล้านำเสนอ คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานและผลงาน

Trustworthy

น่าเชื่อถือ วางใจได้

วางตน ปฎิบัติตน และงานให้น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ รวมถึงเคารพผู้อื่น

เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยใจ โดยใช้นวัตกรรมทันสมัยควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีให้กับเราอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา

ประกาศนียบัตร และรางวัลต่างๆ

ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาในการดำเนินธุรกิจมา ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ทำให้ กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG- Pataya Food Group) ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากลจากสถาบันรับรองมาตรฐานชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศหลากหลายด้าน เช่น GMP , HACCP , BRC , IFS , ISO 22000 , ISO 9001 , Orthodox Union, MSC และ Halal