ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร

บริบทความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) ห่วงใยและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในวงกว้าง อันเกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายในบริษัท และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สนับสนุนนโยบายการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติใช้ในทุกหน่วยงานขององค์กร พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้บริหาร ด้วยนโยบายหลัก 3 ด้าน คือ

ENERGY CONTROL

Boiler efficiency
electric
water

CONTROL OF WASTE WATER TREATMENT

BOD
COD
pH
SS

CONTROL OF AIR POLLUTION TREATMENT

Total Suspended Particulates
Sulfer Dioxide
Oxide of Nitrogen
Carbon Monoxide
Opacity

Environment

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ การลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งมีนโยบายตามที่แนบมานี้

นโยบาย การประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบโซลาเซลล์

Solar Cell, กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) เริ่มนำมาใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อน โดยการใช้พลังงาน ทดแทนจากแสงอาทิตย์ และเสริมการประหยัดพลังงาน โดยระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง จะสามารถผลิตพลังงานสะอาด และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้สูงถึง 90 ตันต่อปี หรือ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 100 ไร่

ระบบพลังงานหมุนเวียน - ลดพลังงานสูญเปล่า

มีการวางแผนเพื่อลดพลังงานไอน้ำสูญเสียที่เกิดจากการ Blow down ให้เหมาะสม และนำพลังงานความร้อนดังกล่าวกลับมาใช้งานในระบบการอุ่นน้ำป้อน โดยการติดตั้งชุด Surface Blowdown และ Heat Recovery ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตไอน้ำแต่ละปีได้เป็นจำนวนมาก


นโยบาย การบำบัดน้ำเสียเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด
ระบบบำบัดน้ำเสีย - Wastewater Treatment

มีการนำระบบเคมี-ชีวภาพ ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด รวมถึงมีการติดตั้งระบบ Biochemical Oxygen Demand เพื่อรายงานผลน้ำที่บำบัดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


นโยบาย ควบคุมมลพิษทางอากาศ
นโยบาย ควบคุมมลพิษทางอากาศ

มีการใช้ระบบบำบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพสูง ในการดักจับก๊าซไอเสียต่างๆ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ รวมถึงอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้จากหม้อต้มไอน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการตรวจติดตามค่ามลพิษ จากห้องแล็ปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด

ท่ามกลางภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ต่างๆ บริษัทพัทยาฟู้ดยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคง มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อการ เติบโตที่เข้มแข็ง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่สําคัญ ที่สุด คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปสงค์ และอุปทาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม...
E (Environment) S (Social) G (Governance) policy

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ( 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ( 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ( 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG- Pataya Food Group) มีนโยบายในความรับผิดชอบต่อสังคมและ    สิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผนดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิเช่น โครงการ PFG สุขภาพดีเพื่อน้อง ครัวนอติลุส ที่บริษัทได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียน เพื่อสุขอนามัยของทั้งนักเรียนและครู

นโยบายการบริหารแรงงานอย่างมีจริยธรรม

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการคุ้มครองให้อยู่บนพื้นฐาน ของการเคารพสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นที่จะดูแลสวัสดิภาพ และการจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการเคารพ สิทธิของพนักงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคครอบคลุมความแตกต่างของที่มา การศึกษา เพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ แนวคิด ศาสนา อายุ สถานภาพทางการสมรส และความทุพพลภาพ อีกทั้งให้การส่งเสริมและให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อ ความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมอันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น และความ พยายามในการพัฒนาเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

โครงการ PFG สุขภาพดีเพื่อน้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อช่วยปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยการทำอาหารที่มีส่วนผสมของปลาทูน่า นอติลุส ให้กับนักเรียน ในแต่ละปี กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) วางแผนที่จะทำโครงการนี้ปีละ 2 ครั้ง อีกทั้งยังส่งเสริม PFG DNA : Generous ในการเป็นผู้ให้ และ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสังคม