กิจกรรม และการเรียนรู้

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) พนักงานกว่า 4,000 คนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง พนักงานของเราได้รับการปลูกฝังให้กล้านำเสนอ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลเบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มพัทยาฟู้ด และเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน เราจึงมีการกำหนดเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจน

Life@PFG

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศของการทำงานอย่างมีความสุข สนุกสนาน และสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น Outing Program, Annual Trip, Happy Birthday Activity, New Year Party, Happy Children Day และกิจกรรมสัมพันธ์อื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งชมรม (PFG Vitality Club) โดยให้พนักงานในรูปของคณะกรรมการได้ริเริ่มสร้างสรรค์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุนงบประมาณและให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้บริหาร เพื่อช่วยให้พนักงาน มีแรงผลักดันและแรงจูงใจในการบริหารงานชมรมให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมฟุตบอล (PFG Football Club) ชมรมวิ่ง (PFG Running Club) และ ชมรมสุขได้ด้วยธรรม (Suk Dai Duay Thum Club)

Learning & Development

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งของวิสัยทัศน์องค์กร กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) จึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างจริงจัง มีการออกแบบเครื่องมือกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency) และด้านเทคนิค (Technical Competency) สำหรับรองรับการเจริญเติบโตในสายอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานรับทราบถึงนโยบาย กลยุทธ เป้าหมาย แนวทางดำเนินการและผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ และการประชุม Town Hall ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องและสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใสและน่าเชื่อถือในการบริหารงานขององค์กรในทุกระดับ