กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “โรงงานสีฟ้า Factory Sandbox” เพื่อดูแลโรงงานขนาดใหญ่ ที่มีผลกับเศรษฐกิจของประเทศให้ปลอดภัยจากโควิด

23-06-2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คุณกำธร พฤกษ์ยั่งยืน (ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ) ตัวแทนกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงงานผ่านมาตรฐานโรงงานสีฟ้า ในฐานะที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิด “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข”โดยมุ่งเน้นให้สถานประกอบการ กิจการ โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ (แรงงาน 500 คนขึ้นไป) ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงงานและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนภาคการผลิตเพื่อการส่งออก ภายใต้หลักการ “ตรวจ รักษา ควบคุม และดูแล” โดยได้รับมอบจาก นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร

 

การดำเนินโครงการ Factory Sandbox นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

1) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตส่งออก ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 7แสนล้านบาท

2) ป้องกันคลัสเตอร์โรงงานจากการติดเชื้อ สร้างสมดุลระหว่างมาตรการด้านสาธารณสุขและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้

3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

4. รักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตส่งออกได้กว่า 3 ล้านตำแหน่ง

ดูเพิ่มเติม