รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ PRESS RELEASE AWARD CEREMONY

29-08-2562

คุณอนุสรณ์ คงสวัสดิ์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ” ในฐานะที่ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ทั้งพนักงานประจำและพนักงานรายวันต่างมีความรักความผูกพันกับบริษัท ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสังคมสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยทั้งนี้มีองค์กรเอกชนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าว 59 บริษัท โดยได้รับมอบจาก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม